Instrukcja 

Informacje ogólne

Oprogramowanie klienta mobilnego i7-MVS v4 (Android) dostępne na urządzenia oparte na systemie Android (wersja 2.3.3 lub wyższa), jest wykorzystywane do zdalnego monitoringu wideo na żywo z rejestratorów DVR, NVR, oraz kamer IP w tym kamer PTZ przez sieci bezprzewodowe. Ponadto umożliwia odtwarzanie nagrań, przełączanie wyjść alarmowych oraz sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Po instalacji można łączyć się z urządzeniami przez sieć WiFi lub 3G. Połączenie uzyskuje się do określonego adresu IP, jak również, jeżeli IP urządzenia jest zmienne, możliwy jest dostęp przez serwis DDNS producenta.

Przegląd funkcji

Podgląd na żywo

Zdalne odtwarzanie

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie alarmami

Galeria zdjęć i nagrań

Konfiguracja


Po uruchomieniu programu otwiera się okno podglądu na żywo. Po kliknięciu na otwiera się menu główne, w którym znajdują się następujące ikony:
Idź do podglądu na żywo.
Idź do odtwarzania.
Idź do zarządzania urządzeniami.
Idź do zarządzania alarmami.
Idź do katalogu zdjęć i nagrań.
Idź do konfiguracji.

Podgląd na żywo

Uruchomienie podglądu na żywo

1.W trybie podglądu na żywo, kliknij , aby wyświetlić listę dodanych urządzeń. Kliknij na ikonę urządzenia, żeby rozwinąć listę kanałów i wybrać kanał do wyświetlania.
Ikona urządzenia.
Ikona kamery.
Wybierz kamerę lub urządzenie do podglądu na żywo.
Powróć do podglądu na żywo.
Dodaj często używane kamery do 'ulubionych'.
Ikona 'ulubione'.
2.Kliknij Rozpoczęcie podglądu, aby rozpocząć podgląd na żywo wybranych kamer.
Opis ikon w oknie podgląd na żywo:
Otwórz okno z listą kamer.
Zrób zdjęcie wybranego kanału będącego w podglądzie na żywo.
Nagrywaj wybrany kanał będący w podglądzie na żywo.
Otwiera panel sterowania PTZ.
Otwiera panel zarządzania jakością strumienia.
Wyłącza podląd wszystkich kanałów.
Kontrola audio.
Interkom audio.
Otwiera panel sterowania wyjściami alarmowymi.
Zoom cyfrowy.

Zatrzymanie podglądu na żywo

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć , aby wyłączyć wszystkie kanały.
Można też wyłączyć wyświetlanie wybranych kamer przeprowadzając następujące operacje:
1.Kliknij i przytrzymaj okno podglądu na żywo.
2.Przeciągnij okno w górę, pojawi się ikona na górze.
3.Przeciągnij okno na , aż zmieni się na , zwolnij przycisk. W ten sposób można zatrzymać dowolnie wybrany kanał wyświetlania na żywo.

Sterowanie PTZ

Podczas wyświetlania na żywo kliknij , aby aktywować panel sterowania PTZ.
Zaczyna / kończy automatyczne skanowanie.
Kontrola zbliżenia: Zoom+ / Zoom-
Kontrola ostrości: Ostrość+ / Ostrość-
Kontrola przysłony: Przysłona+ / Przysłona-
Ustawianie i wywoływanie presetów.

W trybie sterowania PTZ można uzystać sterowanie dotykowe poprzez przesuwanie prawo/lewo , góra/dół. Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom.

Ustawianie / wywołanie presetu

1.W trybie sterowania PTZ ustaw żądane pole widzenia kamery.
2.Kliknij następnie wpisz numer pod jakim ma zostać zapamiętany preset z zakresu (1~256).
3.Kliknij Ustaw, aby zapamiętać ustawioną pozycję kamery pod podanym numerem. Zaprogramowane pozycje presetowe można wywoływać poprzez wpisanie numeru i kliknięcie Wywołaj.

Jakość obrazu

Kliknij , aby otworzyć panel ustawień jakości wideo. Dostępne są 4 przyciski. Maks przełącza na najwyższą jakość obrazu, tzn. przełącza transmisję na strumień główny. Sred i Nisk są trybami pre-definiowanymi, które przełączają podgląd na strumień pomocniczy, przy czym dokonują odpowiedniej zmiany parametrów kompresji strumienia pomocniczego w zdalnym urządzeniu (rejestratorze, kamerze IP). Tryb Ustaw otwiera okno konfiguracji, w którym można ustawić własne parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.
Uwaga: Zdalna zmiana ustawień jest przesyłana do urządzenia (rejestrator, kamera IP), a zatem ma wpływ na jakość nagrywania oraz podglądu.

Własne ustawienia jakości wideo

1.Kliknij Ustaw, aby otworzyć panel ustawień własnych jakości wideo (kompresji).
2.Ustaw zdalnie parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.

Przełączanie wyjść alarmowych

Program może sterować wyjściami alarmowymi urządzeń, które zostały dodane.
1.Przesuń pasek, aby uzyskać dostęp do ukrytych ikon
2.Kliknij , aby otworzyć panel sterowania wyjściami.
3.Wybierz wyjście alarmowe i kliknij , aby aktywować to wyjście. Kliknij , aby wyłączyć to wyjście.

Cyfrowy Zoom

W trybie podglądu na żywo możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
1.Kliknij . Wybrane okno zostanie wyświetlone.
2.Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Praca w trybie pełnoekranowym

Podczas wyświetlania na żywo można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Pasek narzędziony można przesunąć na wymaganą pozycję.

Zdalne odtwarzanie

Rozpoczęcie odtwarzania

1.W panelu odtwarzania kliknij , aby wyświetlić listę kamer.
Określ zakres wyszukiwania nagrań.
Wybierz kamerę do odtwarzania.
Ikona urządzenia.
Ikona kamery.
Powrót do widoku odtwarzania.
2.Kliknij Odtwarzaj, aby rozpocząć.
3.Można przesuwać się po diagramie zakresu nagrania, aby przejść do odtwarzania z innego czasu.

Zrzut zdjęcia z widoku odtwarzanego kanału.
Utworzenie klipu w trakcie odtwarzanego kanału.
Pauza w odtwarzaniu.
Zatrzymanie odtwarzania.
Kontrola audio.
Zoom cyfrowy.

Zakończenie odtwarzania

Kliknij , aby zakończyć odtwarzanie.
Można też zakończyć odtwarzanie w kolejnych krokach:
1.Klikąć i przytrzymać wyświetlane okno.
2.Przeciągnąć okno w górę, aż pojawi się ikona na górze okna.
3.Przeciągnąc ikonę , aż zmieni się na , następnie zwolnij przycisk.

Cyfrowy Zoom

W trybie odtwarzania możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
Kliknij . Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Odtwarzenie pełnoekranowe

Podczas odtwarzania można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Można przesunąć panel nawigacyjny w inne położenie.

Zarządzanie urządzeniami

Dodawanie urządzenia

W menu zarządzania urządzeniami kliknij , aby dodać nowe urządzenie.
Alias: Pole do wpisania nazwy urządzenia do wyświetlania na liście.
Tryb rejestracji: Wybów trybu połączenia poprzez: HiDDNS, IP/domenę lub tzw.IP Server. Następnie konfiguruj odpowiednie ustawienia dodawanego urządzenia.
HiDDNS: Dla trybu rejestracji przez serwer DDNS producenta należy wpisać adres serwera HiDDNS.com oraz domenę zarejestrowaną dla urządzenia na serwerze.
IP/Domain: Można uzyskać dostęp do urządzenia bezpośrednio przez stały adres IP lub nazwę domenową. Należy wpisać adres IP lub domenę oraz podać port urządzenia (8000 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
IP Server: Można uzyskać dostęp do urządzenia przez tzw. IP Server. Należy wpisać adres IP Server oraz identyfikator będący nazwą urządzenia lub nr seryjny urządzenia.
Nazwa użytk.: Wpisz nazwę logowania użytkownika do urządzenia (admin dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Hasło: Wpisz hasło do urządzenia (12345 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Ilość kanałów: Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, jeżeli połącznie jest poprawne, ilość aktywnych kanałów zostaje automatycznie odczytana z urządzenia.

Edycja urządzenia

1.W menu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i kliknąć, aby wyświetlić jego parametry.
2.Kliknij , aby zmienić ustawienia urządzenia według potrzeb. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Usuwanie urządzenia

W panelu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i przytrzymać dłużej, aż ukaże się komunikat usuwania.

Zarządzanie alarmami

W panelu zarządzania alarmami można aktywować powiadomienie alarmowe, zarządzać i ustawić powiązanie z alarmem wideo.

Powiadomienie alarmowe

1.Kliknij Alarm Push Notification, aby wejść do menu.
2.Wybierz urządzenie i uaktywnij powiadomienia alarmowe z urządzenia. Tym sposobem alarmy będą przekazywane do Twojego urządzenia mobilnego.

Informacje o alarmach

1.Kliknij Alarm Information, aby wejść do menu. Można przeglądać informację o otrzymanych powiadomieniach alarmowych.
2. Można wybrać informacje o alarmach z listy i przez długie przytrzymianie aktywować okno kasowania. Kliknij przycisk Potwierdź, aby skasować zaznaczone powiadomienia.
3.Aby usunąć wszystkie informacje alarmowe, należy kliknąć na .

Powiązania alarmów

1.W panelu Alarm Information, wybierz element i kliknij .
2.W oknie, które się pojawiło wybierz wybierz live view (podgląd na żywo) lub playback (odtwarzanie) dla kamery, gdy wystąpi motion detection (detekcja ruchu), video loss (utrata obrazu) lub video tampering alarm (alarm sobotażowy wideo), line crossing (przekroczenie linii), area intrusion (wtargnięcie w obszar) lub PIR alarm (alarm z czujnika PIR).

Galeria zdjęć i nagrań

Galeria zdjęć i nagrań umożliwia przeglądanie i zarządzanie lokalnymi plikami, które zostały zapisane w trakcie podglądu na żywo lub w trakcie odtwarzania. Zdjęcia oraz nagrania są zapisane w katalogu i7-MVS na karcie SD.

Aby udostępnić zdjęcia i video innym programom można postępować następująco.
1.Kliknij i wybierz zdjęcia i video, które chcesz udostępnić.
2.Kliknij i wybierz program, któremu chcesz udostępnić.

W następujący sposób można usunąć pliki.
1.Kliknij , a następnie zaznacz pliki do usunięcia.
2.Kliknij , aby usunąć zaznaczone pliki. Lub kliknij ,aby zrezygnować.

Zarządzanie zdjęciami

1.Kliknij zdjęcie, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć zdjęcie przez kliknięcie lub , aby udostępnić zdjęcia i video innym programom.
2.Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można powiększać fragment zdjęcia. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie. W powiększeniu można przeciągać zdjęcie.

Zarządzanie nagraniami

1.Kliknij nagranie, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć plik nagrania przez kliknięcie .
2.Kliknij , aby odtwarzać.
Zrób zdjęcie klatki odtwarzanego nagrania.
Zatrzymaj odtwarzanie.
Kontrola audio.

Konfiguracja lokalna

W konfiguracji lokalnej programu, można uaktywnić ochronę hasłem oraz przeczytać plik pomocy.

Ochrona hasłem

W konfiguracji lokalnej programu można kliknąć Aktywuj hasło, aby wejść w ustawienia hasła i aktywować hasło chroniące przed nieuprawnionym dostępem do programu.
Kliknij Zmień hasło i wprowadź odpowiednie informacje, aby zmienić hasło.
Aby wyłączyć ochronę hasłem należy kliknąć Wyłącz hasło i wpisać hasło, aby zatwierdzić zmianę ustawień.

Statystyka sieci

Można sprawdzić statystyki ruchu sieciowego wykorzystanego na zdalny podgląd i odtwarzanie.

1.W menu konfiguracja, kliknij Statystyka sieci ,aby wejść w opcję. The recorded traffic data lists.
Sieć telefonii komórkowej: statystyki danych dla sieci komórkowych dla podglądu i odtwarzania.
Wi-Fi: statystyki danych dla sieci Wi-Fi dla podglądu i odtwarzania.
Bieżący dzień: Statystyki danych w bieżącym dniu.
Bieżący miesiąc: Statystyki danych w bieżącym miesiącu.
Historia: Statystyki danych od czasu pierwszego uruchomienia programu.

2. (Opcja) Można kliknąć Kasuj wszystko , aby wyzerować statystyki.

Napisz do nas

W celu wysłania uwag do działu wsparcia można wykorzystać funkcję Opinie w zakładce Info. Wysłanie email wymaga programu klienta poczty na urządzeniu mobilnym.