Instrukcja

Informacje ogólne

Oprogramowanie klienta mobilnego i7-MVS HD(Android) dostępne na urządzenia oparte na systemie Android (wersja 3.0 lub wyższa), jest wykorzystywane do zdalnego monitoringu wideo na żywo z rejestratorów DVR, NVR, oraz kamer IP w tym kamer PTZ przez sieci bezprzewodowe. Ponadto umożliwia odtwarzanie nagrań, przełączanie wyjść alarmowych oraz sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Po instalacji można łączyć się z urządzeniami przez sieć WiFi. Połączenie uzyskuje się do określonego adresu IP, jak również, jeżeli IP urządzenia jest zmienne, możliwy jest dostęp przez serwis DDNS producenta.

Przegląd funkcji

Podgląd na żywo

Zdalne odtwarzanie

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie alarmami

Galeria zdjęć i nagrań

Konfiguracja


Po uruchomieniu programu otwiera się okno podglądu na żywo. W menu znajdują się następujące ikony:
Idź do podglądu na żywo.
Idź do odtwarzania.
Idź do zarządzania alarmami.
Idź do zarządzania urządzeniami.
Idź do menu 'Ulubione'.
Idź do katalogu zdjęć i nagrań.
Idź do konfiguracji.
Idź do menu pomocy.
Idź do menu o programie.

Podgląd na żywo

Uruchomienie podglądu na żywo

W trybie podglądu na żywo, kliknij na ikonę urządzenia, żeby rozwinąć listę kanałów. Należy przeciągnąć kanał na okno wyświetlania, aby rozpocząć podgląd na żywo.
Opis ikon w trybie podglądu na żywo.
Ukryj listę urządzenia
Zrób zdjęcie wybranego kanału będącego w podglądzie na żywo.
Nagrywaj wybrany kanał będący w podglądzie na żywo.
Kontrola audio.
Interkom audio.
Otwiera panel zarządzania jakością strumienia.
Otwiera panel sterowania wyjściami alarmowymi.
Zoom cyfrowy.
Dodaj często używane kamery do 'ulubionych'.
Wyłącza podląd wszystkich kanałów.
Tryb pełnoekranowy.
Otwiera panel sterowania PTZ.

Zatrzymanie podglądu na żywo

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć , aby wyłączyć wszystkie kanały.
Można też wyłączyć wyświetlanie wybranych kamer przeprowadzając następujące operacje:
1.Kliknij i przytrzymaj okno podglądu na żywo.
2.Przeciągnij okno w górę, pojawi się ikona na górze.
3.Przeciągnij okno na , aż zmieni się na , zwolnij przycisk. W ten sposób można zatrzymać dowolnie wybrany kanał wyświetlania na żywo.

Sterowanie PTZ

Podczas wyświetlania na żywo kliknij , aby aktywować panel sterowania PTZ.
Zaczyna / kończy automatyczne skanowanie.
Kontrola zbliżenia: Zoom +
Kontrola zbliżenia: Zoom -
Kontrola ostrości: Focus +
Kontrola ostrości: Focus -
Kontrola przysłony: Iris +
Kontrola przysłony: Iris -
Prędkość PTZ dla ruchu poziomego i pionowego

Ustawianie / wywołanie presetu

1.W trybie sterowania PTZ ustaw żądane pole widzenia kamery używając .
2.Kliknij Preset aby włączyć panel. Następnie i wpisz numer pod jakim ma zostać zapamiętany preset z zakresu (1~256).
3.Aby wywołać preset, kliknij preset i a następnie . Można usunąć zaprogramowaną pozycję przez .

Jakość obrazu

Kliknij , aby otworzyć panel ustawień jakości wideo. Dostępne są 4 przyciski. Maks przełącza na najwyższą jakość obrazu, tzn. przełącza transmisję na strumień główny. Sred i Nisk są trybami pre-definiowanymi, które przełączają podgląd na strumień pomocniczy, przy czym dokonują odpowiedniej zmiany parametrów kompresji strumienia pomocniczego w zdalnym urządzeniu (rejestratorze, kamerze IP). Tryb Ustaw otwiera okno konfiguracji, w którym można ustawić własne parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.
Uwaga: Zdalna zmiana ustawień jest przesyłana do urządzenia (rejestrator, kamera IP), a zatem ma wpływ na jakość nagrywania oraz podglądu.

Własne ustawienia jakości wideo

1.Kliknij Ustaw, aby otworzyć panel ustawień własnych jakości wideo (kompresji).
2.Ustaw zdalnie parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.

Przełączanie wyjść alarmowych

Program może sterować wyjściami alarmowymi urządzeń, które zostały dodane.
1.Przesuń pasek, aby uzyskać dostęp do ukrytych ikon
2.Kliknij , aby otworzyć panel sterowania wyjściami.
3.Wybierz wyjście alarmowe i kliknij , aby aktywować to wyjście. Kliknij , aby wyłączyć to wyjście.

Cyfrowy Zoom

W trybie podglądu na żywo możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
1.Kliknij . Wybrane okno zostanie wyświetlone.
2.Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Moje kamery i moje widoki

Możesz dodać kamery lub widoki do ulubionych, aby uzyskać wygodniejszy dostęp.

Moje kamery

Proszę wybrać okno w podglądzie na żywo. Kliknij i wybierz Moje kamery aby dodać.
Dodana kamera pojawi się w grupie Moje Kamery na liście urządzeń.

Moje widoki

Można dodać informacje o bieżącym widoku do Moich Widoków.
1. Kliknij i wybierz Moje widoki.
2. W oknie dialogowym należy nadać nazwę dla widoku. 3. Kliknij Zapisz aby potwierdzić operację.

Praca w trybie pełnoekranowym

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć , aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Pasek narzędziony można przesunąć na wymaganą pozycję.

Zdalne odtwarzanie

Rozpoczęcie odtwarzania

1.W panelu odtwarzania ustaw czas początku 'Od' oraz czas końca 'Do', aby określić zakres wyszukiwania.
2.Przeciągnij urządzenie, bądź kamerę na okno, aby rozpocząć odtwarzanie.
3.Można posługiwać się diagramem czasu dla wybranego kanału.


Ukryj listę urządzenia
Zrzut zdjęcia z widoku odtwarzanego kanału.
Utworzenie klipu w trakcie odtwarzanego kanału.
Kontrola audio.
Pauza w odtwarzaniu.
Zoom cyfrowy.
Zatrzymanie odtwarzania.
Tryb pełnoekranowy.

Zakończenie odtwarzania

Kliknij , aby zakończyć odtwarzanie wszystich kanałów.
Można też zakończyć odtwarzanie w kolejnych krokach:
1.Klikąć i przytrzymać wyświetlane okno.
2.Przeciągnąć okno w górę, aż pojawi się ikona na górze okna.
3.Przeciągnąc ikonę , aż zmieni się na , następnie zwolnij przycisk.

Cyfrowy Zoom

W trybie odtwarzania możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
Kliknij . Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Odtwarzenie pełnoekranowe

Podczas odtwarzania można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Można przesunąć panel nawigacyjny w inne położenie.

Zarządzanie urządzeniami

Dodawanie urządzenia

W menu zarządzania urządzeniami kliknij , aby dodać nowe urządzenie.
Alias: Pole do wpisania nazwy urządzenia do wyświetlania na liście.
Tryb rejestracji: Wybów trybu połączenia poprzez: HiDDNS, IP/domenę lub tzw.IP Server. Następnie konfiguruj odpowiednie ustawienia dodawanego urządzenia.
HiDDNS: Dla trybu rejestracji przez serwer DDNS producenta należy wpisać adres serwera HiDDNS.com oraz domenę zarejestrowaną dla urządzenia na serwerze.
IP/Domain: Można uzyskać dostęp do urządzenia bezpośrednio przez stały adres IP lub nazwę domenową. Należy wpisać adres IP lub domenę oraz podać port urządzenia (8000 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
IP Server: Można uzyskać dostęp do urządzenia przez tzw. IP Server. Należy wpisać adres IP Server oraz identyfikator będący nazwą urządzenia lub nr seryjny urządzenia.
Nazwa użytk.: Wpisz nazwę logowania użytkownika do urządzenia (admin dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Hasło: Wpisz hasło do urządzenia (12345 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Ilość kanałów: Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, jeżeli połącznie jest poprawne, ilość aktywnych kanałów zostaje automatycznie odczytana z urządzenia.

Edycja urządzenia

1.W menu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i kliknąć, aby wyświetlić jego parametry.
2.Kliknij , aby zmienić ustawienia urządzenia według potrzeb. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Usuwanie urządzenia

W panelu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i przytrzymać dłużej, aż ukaże się komunikat usuwania.

Zarządzanie alarmami

W panelu zarządzania alarmami można aktywować powiadomienie alarmowe, zarządzać i ustawić powiązanie z alarmem wideo.

Powiadomienie alarmowe

1.Kliknij Alarm Push Notification, aby wejść do menu.
2.Wybierz urządzenie i uaktywnij powiadomienia alarmowe z urządzenia. Tym sposobem alarmy będą przekazywane do Twojego urządzenia mobilnego.

Informacje o alarmach

1.Kliknij Alarm Information, aby wejść do menu. Można przeglądać informację o otrzymanych powiadomieniach alarmowych.
2. Można wybrać informacje o alarmach z listy i przez długie przytrzymianie aktywować okno kasowania. Kliknij przycisk Potwierdź, aby skasować zaznaczone powiadomienia.
3.Aby usunąć wszystkie informacje alarmowe, należy kliknąć na .

Powiązania alarmów

1.W panelu Alarm Information, wybierz element i kliknij .
2.W oknie, które się pojawiło wybierz wybierz live view (podgląd na żywo) lub playback (odtwarzanie) dla kamery, gdy wystąpi motion detection (detekcja ruchu), video loss (utrata obrazu) lub video tampering alarm (alarm sobotażowy wideo), line crossing (przekroczenie linii), area intrusion (wtargnięcie w obszar) lub PIR alarm (alarm z czujnika PIR).

Galeria zdjęć i nagrań

Galeria zdjęć i nagrań umożliwia przeglądanie i zarządzanie lokalnymi plikami, które zostały zapisane w trakcie podglądu na żywo lub w trakcie odtwarzania. Zdjęcia oraz nagrania są zapisane lokalnie na tablecie.

Aby udostępnić zdjęcia i video innym programom można postępować następująco.
1.Kliknij i wybierz zdjęcia i video, które chcesz udostępnić.
2.Kliknij i wybierz program, któremu chcesz udostępnić.

W następujący sposób można usunąć pliki.
1.Kliknij , a następnie zaznacz pliki do usunięcia.
2.Kliknij , aby usunąć zaznaczone pliki.

Zarządzanie zdjęciami

1.Kliknij zdjęcie, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć zdjęcie przez kliknięcie lub , aby udostępnić zdjęcia innym programom.
2.Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można powiększać fragment zdjęcia. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie. W powiększeniu można przeciągać zdjęcie.

Zarządzanie plikami video

1.Kliknij video, żeby wyświetliło się na pełnym ekranie. Można usunąć video przez kliknięcie aby skasować lub , kliknij , aby udostępnić video innym programom.
2.Kliknij , aby odtworzyć. Można poruszać się po diagramie czasu
Zrób zdjęcie klatki.
Pauza.
Kontrola audio.

Konfiguracja lokalna

W konfiguracji lokalnej programu, można uaktywnić ochronę hasłem oraz przeczytać plik pomocy.

Ochrona hasłem

W konfiguracji lokalnej programu można kliknąć Aktywuj hasło, aby wejść w ustawienia hasła i aktywować hasło chroniące przed nieuprawnionym dostępem do programu.
Kliknij Zmień hasło i wprowadź odpowiednie informacje, aby zmienić hasło.
Aby wyłączyć ochronę hasłem należy kliknąć Wyłącz hasło i wpisać hasło, aby zatwierdzić zmianę ustawień.

Ulubione

Umożliwia zarządzanie kamerami i widokami z menu moje ulubione.

Opinie

W celu wysłania uwag do działu wsparcia można wykorzystać funkcję Opinie w zakładce Info. Wysłanie email wymaga programu klienta poczty na urządzeniu mobilnym.