Instrukcja

Informacje ogólne

Oprogramowanie klienta mobilnego i7-MVS HD (iOS) V3.x dostępne na urządzenia iPad oparte na systemie iOS (wersja 4.3 lub wyższa), jest wykorzystywane do zdalnego monitoringu wideo na żywo z rejestratorów DVR, NVR, oraz kamer IP w tym kamer PTZ przez sieci bezprzewodowe. Ponadto umożliwia odtwarzanie nagrań, przełączanie wyjść alarmowych oraz sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Po instalacji można łączyć się z urządzeniami przez sieć WiFi lub 3G. Połączenie uzyskuje się do określonego adresu IP, jak również, jeżeli IP urządzenia jest zmienne, możliwy jest dostęp przez serwis DDNS producenta.

Przegląd funkcji

Podgląd na żywo

Zdalne odtwarzanie

Zarządzanie urządzeniami

Zarządzanie alarmami

Konfiguracja

Po uruchomieniu programu otwiera się okno podglądu na żywo. W menu głównym znajdują się następujące ikony:
Idź do podglądu na żywo.
Idź do odtwarzania.
Idź do panelu zarządzania alarmami.
Idź do konfiguracji.

W panelu konfiguracji dostępnych jest 5 ikon:
Idź do zarządzania urządzeniami.
Idź do ulubionych.
Idź do konfiguracji lokalnej.
Pomoc.
O programie.

Podgląd na żywo

Uruchomienie podglądu na żywo

Kliknij na ikonie urządzenia, aby rozwinąć listę dostępnych kanałów. Przeciągnij wybrany kanał na okno podglądu. Można przeciągnąć ikonę urządzenia, aby rozpocząć podgląd ze wszystkich kanałów danego urządzenia.
Opis ikon w oknie podgląd na żywo:
Ukryj urządzenia.
Zrób zdjęcie wybranego kanału będącego w podglądzie na żywo.
Kontrola audio.
Interkom audio.
Otwiera panel zarządzania jakością strumienia.
Otwiera panel sterowania wyjściami alarmowymi.
Zoom cyfrowy.
Ustawienia ulubionych kanałów i widoków.
Zatrzymanie podglądu na żywo wszystkich kanałów.
Wejście w tryb pełnoekranowy.
Otwiera panel sterowania PTZ.

Zatrzymanie podglądu na żywo

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć , aby wyłączyć wszystkie kanały.
Można też wyłączyć wyświetlanie wybranych kamer przeprowadzając następujące operacje:
1.Kliknij i przytrzymaj okno podglądu na żywo.
2.Przeciągnij okno w górę, pojawi się ikona na górze.
3.Przeciągnij okno na , aż zmieni się na , zwolnij przycisk.
W ten sposób można zatrzymać dowolnie wybrany kanał wyświetlania na żywo.

Sterowanie PTZ

Kliknij , aby aktywować panel sterowania PTZ.
Ruch PTZ lub automatyczne skanowanie
Zoom +
Zoom -
Ostrość +
Ostrość -
Przesłona +
Przesłona -
Ustawienia szybkości obrotu dla PTZ.

1.W trybie sterowania PTZ użyj , aby ustawić żądane pole widzenia kamery.
2.Kliknij Preset, aby uruchomić panel. Kliknij preset, a następnie przez zapamiętaj scenę pod numerem z zakresu (1~256).
3.To call the defined preset, click the preset and then click Zaprogramowane pozycje presetowe można wywoływać poprzez .
Klikając można usunąć daną pozycję preset.

Jakość obrazu

Kliknij , aby wejść w ustawienia. Dostępne są 4 przyciski. Clear przełącza na najwyższą jakość obrazu, tzn. przełącza transmisję na strumień główny. Balanced i Fluent są trybami pre-definiowanymi, które przełączają podgląd na strumień pomocniczy, przy czym dokonują odpowiedniej zmiany parametrów kompresji strumienia pomocniczego w zdalnym urządzeniu (rejestratorze, kamerze IP). Tryb Custom otwiera okno konfiguracji, w którym można ustawić własne parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.
Uwaga: Zdalna zmiana ustawień jest przesyłana do urządzenia (rejestrator, kamera IP), a zatem ma wpływ na jakość nagrywania oraz podglądu.
Własne ustawienia jakości wideo
1.Kliknij Custom, aby otworzyć panel ustawień własnych jakości wideo (kompresji).
2.Ustaw zdalnie parametry takie jak rozdzielczość, liczba klatek na sekundę, wielkość strumienia itd.

Przełączanie wyjść alarmowych

Program może sterować wyjściami alarmowymi urządzeń, które zostały dodane.
1.Kliknij , aby wejść w ustawienia.
2.Wybierz wyjście alarmowe i kliknij , aby aktywować to wyjście. Kliknij , aby wyłączyć to wyjście.

Cyfrowy zoom

W trybie podglądu na żywo możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
1.Kliknij . Wybrane okno zostanie wyświetlone.
2.Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Praca w trybie pełnoekranowym

Podczas wyświetlania na żywo można kliknać , aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Pasek narzędziony można przesunąć na wymaganą pozycję.

Zdalne odtwarzanie

Rozpoczęcie odtwarzania

1.W panelu odtwarzania określ zakres wyszukiwania nagrań.
2.Przeciągnij ikonę urządzenia lub kamery na okno wyświetlania aby odtwarzać.
3.Można przesuwać się po diagramie zakresu nagrania, aby przejść do odtwarzania z innego czasu, dla wybranego okna.

Ukryj urządzenia.
Zrzut zdjęcia z widoku odtwarzanego kanału.
Kontrola audio.
Pauza w odtwarzaniu.
Zoom cyfrowy.
Zatrzymanie wszystkich kanałów.
Wejście w tryb pełnoekranowy.

Zakończenie odtwarzania

Kliknij , aby zakończyć odtwarzanie wszystkich kanałów.
Można też zakończyć odtwarzanie w kolejnych krokach dla wybranego okna:
1.Klikąć i przytrzymać wyświetlane okno.
2.Przeciągnąć okno w górę, aż pojawi się ikona na górze okna.
3.Przeciągnąc ikonę , aż zmieni się na , następnie zwolnij przycisk.

Cyfrowy zoom

W trybie odtwarzania możliwe jest powiększanie cyfrowe fragmentu obrazu.
Kliknij . Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom cyfrowego. Zoom cyfrowy można włączyć lub wyłączyć przez podwójne kliknięcie.

Odtwarzenie pełnoekranowe

Podczas odtwarzania można kliknać , aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Pasek narzędziony można przesunąć na wymaganą pozycję.

Zarządzanie urządzeniami

Dodawanie urządzenia

W menu zarządzania urządzeniami kliknij , aby dodać nowe urządzenie.
Alias: Pole do wpisania nazwy urządzenia do wyświetlania na liście.
Tryb rejestracji: Wybów trybu połączenia poprzez: HiDDNS, IP/domenę lub tzw.IP Server. Następnie konfiguruj odpowiednie ustawienia dodawanego urządzenia.
HiDDNS: Dla trybu rejestracji przez serwer DDNS producenta należy wpisać adres serwera HiDDNS.com oraz domenę zarejestrowaną dla urządzenia na serwerze. Alternatywnie można zeskanować nr seryjny z etykiety urządzania jeżeli urządzenie zostało zarejestrowane na HiDDNS po numerze seryjnym.
IP/Domain: Można uzyskać dostęp do urządzenia bezpośrednio przez stały adres IP lub nazwę domenową. Należy wpisać adres IP lub domenę oraz podać port urządzenia (8000 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
IP Server: Można uzyskać dostęp do urządzenia przez tzw. IP Server. Należy wpisać adres IP Server oraz identyfikator będący nazwą urządzenia lub nr seryjny urządzenia.
Nazwa użytk.: Wpisz nazwę logowania użytkownika do urządzenia (admin dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Hasło: Wpisz hasło do urządzenia (12345 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Ilość kanałów: Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, jeżeli połącznie jest poprawne, ilość aktywnych kanałów zostaje automatycznie odczytana z urządzenia.

Edycja urządzenia

1.W menu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i kliknąć, aby wyświetlić jego parametry.
2.Kliknij , aby zmienić ustawienia urządzenia według potrzeb. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Usuwanie urządzenia

W panelu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i przesunąć na . Kliknąć w celu usunięcia.

Zarządzanie alarmami

W panelu zarządzania alarmami można aktywować powiadomienie alarmowe, zarządzać i oglądać powiązane z alarmem wideo.

Powiadomienie alarmowe

1.Kliknij Alarm Push Notification, aby wejść do menu.
2.Wybierz urządznenie i uaktywnij powiadomienia alarmowe z urządzenia. Tym sposobem alarmy będą natychmiast przekazywane do Twojego IPada.
Uwaga: 4 typy alarmów mogą być sygnalizowane: motion detection (detekcja ruchu), video loss (utrata obrazu), video tampering alarm (alarm sobotażowy wideo) i sensor alarm (alarm z czujnika/wejścia alarmowego).

Informacje o alarmach

1.Kliknij Alarm Information aby wejść do menu. Można przeglądać informację o otrzymanych powiadomieniach alarmowych.
2.Można wybrać element z listy alarmów i przesunąć na . Kliknąć w celu usunięcia.
3.Aby usunąć wszystkie informacje alarmowe, należy kliknąć na .

Powiązania alarmów

1.W panelu Alarm Information, wybierz element i kliknij .
2.W oknie, które się pojawiło wybierz wybierz live view (podgląd na żywo) lub playback (odtwarzanie) dla kamery, gdy wystąpi motion detection (detekcja ruchu), video loss (utrata obrazu) lub video tampering alarm (alarm sobotażowy wideo).

Konfiguracja

W konfiguracji programu można uaktywnić ochronę hasłem, zarządzać ulubionymi widokami i kamerami, sprawdzić wersję, aktualizować program oraz przeczytać plik pomocy.

Ochrona hasłem

W konfiguracji lokalnej programu można kliknąć Aktywuj hasło, aby wejść w ustawienia hasła i aktywować hasło chroniące przed nieuprawnionym dostępem do programu.
Kliknij Zmień hasło i wprowadź odpowiednie informacje, aby zmienić hasło.
Aby wyłączyć ochronę hasłem należy kliknąć Wyłącz hasło i wpisać hasło, aby zatwierdzić zmianę ustawień.

Ulubione

Funkcja ulubione może być używana do zarządzania swoimi widokami i swoimi kamerami. W ten sposób często oglądane kamery i widoki będą łatwiej dostępne.
Moje kamery
1.Kliknij My Cameras, aby wejść do menu.
2.Kamery dodane do Moich ulubionych są zaznaczone na liście symbolem .
3.Kliknij , aby dodać kamerę do Moich ulubionych. Kliknij , aby usunąć kamerę z listy Moich ulubionych kamer.
Moje widoki
1.Kliknij My Views, aby wejść do menu.
2.Można kliknąć , aby usunąć widok według potrzeb.
3.Można przejść do podglądu na żywo i dodać widok do Moich widoków.

Aktualizacja programu

Jeżeli będzie dostępna nowsza wersja programu na App Store, program będzie informował i proponował aktualizację. Można potwierdzić i od razu dokonać aktualizacji. Można zrezygnować i dokonać aktualizacji w późniejszym terminie.
1.Wejdź do konfiguracji lokalnej programu.
2.Kliknij Info.
3.Jeżeli pojawia się New w Software Update , kliknij Software Update aby dokonać aktualizacji.