Instrukcja

Informacje ogólne

Oprogramowanie klienta mobilnego i7-MVS (Windows Phone 8) V2.x dostępne na urządzenia oparte na systemie Windows Phone 8, jest wykorzystywane do zdalnego monitoringu wideo na żywo z rejestratorów DVR, NVR, oraz kamer IP w tym kamer PTZ przez sieci bezprzewodowe. Ponadto umożliwia odtwarzanie nagrań, przełączanie wyjść alarmowych oraz sterowanie kamerami obrotowymi PTZ. Po instalacji można łączyć się z urządzeniami przez sieć WiFi lub 3G. Połączenie uzyskuje się do określonego adresu IP, jak również, jeżeli IP urządzenia jest zmienne, możliwy jest dostęp przez serwis DDNS producenta.

Przegląd funkcji

Podgląd na żywo

Zdalne odtwarzanie

Zarządzanie urządzeniami

Informacje o programie


Po uruchomieniu programu otwiera się strona główna.
Menu z dostępnymi funkcjami.
Idź do podglądu na żywo.
Idź do odtwarzania.
Idź do zarządzania urządzeniami.
Idź do informacji o programie.

Podgląd na żywo

Uruchomienie podglądu na żywo

1.W trybie podglądu na żywo, kliknij w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę dodanych kamer. Wybierz wybrać kanał(y) do wyświetlania.
Ikona urządzenia.
Ikona kamery.
Wybierz kamerę lub urządzenie do podglądu na żywo.
2.Kliknij na dole, aby rozpocząć podgląd na żywo wybranych kamer.
Przyciski funkcyjne w trybie podglądu:
Zrób zdjęcie wybranego kanału będącego w podglądzie na żywo.
Otwiera panel sterowania PTZ.
/ Wyłącza / wznawia podgląd wszystkich kanałów.

Zatrzymanie podglądu na żywo

Podczas wyświetlania na żywo można kliknąć (zmienia się na ), aby wyłączyć wszystkie kanały. Można kliknąć ,aby wznowić podgląd kanałów.
Można też wyłączyć wyświetlanie wybranych kamer przeprowadzając następujące operacje:
1.Kliknij i przytrzymaj okno podglądu na żywo.
2.Przeciągnij okno w górę, pojawi się ikona na górze.
3.Przeciągnij okno na , aż zmieni się na , zwolnij przycisk. W ten sposób można zatrzymać dowolnie wybrany kanał wyświetlania na żywo.

Sterowanie PTZ

Podczas wyświetlania na żywo kliknij , aby aktywować panel sterowania PTZ.
Zaczyna / kończy automatyczne skanowanie.
Kontrola zbliżenia: Zoom+ (przybliż) / Zoom- (oddal)
Kontrola ostrości: Ostrość+ / Ostrość-
Kontrola przysłony: Przysłona+ (otwórz) / Przysłona- (zamknij)
Ustawianie i wywoływanie presetów.

W trybie sterowania PTZ można uzystać sterowanie dotykowe poprzez przesuwanie prawo/lewo , góra/dół. Przy pomocy rozciągania i zbliżania palcami można sterować funkcją zoom.

Ustawianie / wywołanie presetu

1.W trybie sterowania PTZ ustaw żądane pole widzenia kamery.
2.Kliknij następnie wpisz numer pod jakim ma zostać zapamiętany preset z zakresu (1~256).
3.Kliknij Ustaw, aby zapamiętać ustawioną pozycję kamery pod podanym numerem. Zaprogramowane pozycje presetowe można wywoływać poprzez wpisanie numeru i kliknięcie Wywołaj.

Jakość obrazu - przełączanie strumienia

Można wybrać podgląd (transmisję) w strumieniu głównym lub pomocniczym w zależności o przepustowości sieci i wydajności telefonu.
Kliknij na dole, aby aktywować przełącznie między strumieniami ,a następnie można wybrać strumień główny lub pomocniczy.

Praca w trybie pełnoekranowym

Podczas wyświetlania na żywo można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy. Pasek narzędziony można przesunąć na wymaganą pozycję.

Zdalne odtwarzanie

Rozpoczęcie odtwarzania

1.W panelu odtwarzania kliknij w prawym górnym rogu, aby wyświetlić listę kamer.
Określ zakres wyszukiwania nagrań.
Wybierz kamerę do odtwarzania.
Ikona urządzenia.
Ikona kamery.
2.Click na dole, aby rozpocząć.
3.Można przesuwać się po diagramie zakresu nagrania, aby przejść do odtwarzania z innego czasu.

Zrzut zdjęcia z widoku odtwarzanego kanału.
/ Pauza w odtwarzaniu / wznowienie odtwarzania.
Zatrzymanie odtwarzania.

Zakończenie odtwarzania

Kliknij , aby zakończyć odtwarzanie.
Można też zakończyć odtwarzanie w kolejnych krokach:
1.Klikąć i przytrzymać wyświetlane okno odtwarzania.
2.Przeciągnąć okno w górę, aż pojawi się ikona na górze okna.
3.Przeciągnąc ikonę , aż zmieni się na , następnie zwolnij przycisk.

Odtwarzenie pełnoekranowe

Podczas odtwarzania można obrócić urządzenie, aby wejść w tryb pełnegoekranowy.

Zarządzanie urządzeniami

Dodawanie urządzenia

In the Device Management interface, click to add a new device. W menu zarządzania urządzeniami kliknij , aby dodać nowe urządzenie.
Alias: Pole do wpisania nazwy urządzenia do wyświetlania na liście.
Tryb rejestracji: Wybów trybu połączenia poprzez: HiDDNS, IP/domenę lub tzw.IP Server. Następnie konfiguruj odpowiednie ustawienia dodawanego urządzenia.
HiDDNS: Dla trybu rejestracji przez serwer DDNS producenta należy wpisać adres serwera HiDDNS.com oraz domenę zarejestrowaną dla urządzenia na serwerze.
IP/Domain: Można uzyskać dostęp do urządzenia bezpośrednio przez stały adres IP lub nazwę domenową. Należy wpisać adres IP lub domenę oraz podać port urządzenia (8000 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
IP Server: Można uzyskać dostęp do urządzenia przez tzw. IP Server. Należy wpisać adres IP Server oraz identyfikator będący nazwą urządzenia lub nr seryjny urządzenia.
Nazwa użytk.: Wpisz nazwę logowania użytkownika do urządzenia (admin dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Hasło: Wpisz hasło do urządzenia (12345 dla ustawień fabrycznych rejestratorów/kamer IP).
Ilość kanałów: Po zapisaniu wprowadzonych ustawień, jeżeli połącznie jest poprawne, ilość aktywnych kanałów zostaje automatycznie odczytana z urządzenia.

Usuwanie urządzenia

1.W menu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i kliknąć, aby wyświetlić jego parametry.
2.Kliknij , aby zmienić ustawienia urządzenia według potrzeb.

Usuwanie urządzenia

W panelu zarządzania urządzeniami należy wybrać urządzenie i przytrzymać dłużej, aż ukaże się komunikat usuwania.

Informacje o programie

W tej zakładce, można sprawdzić wersję programu oraz przeczytać plik pomocy.

Napisz do nas

W celu wysłania uwag do działu wsparcia można wykorzystać funkcję Napisz do nas w zakładce Info. Wysłanie email wymaga programu klienta poczty na urządzeniu mobilnym.